Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma

2019-06-12

Cassandra Oil AB (publ) höll årsstämma den 12 juni 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2018. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2018. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att styrelsearvode skulle utgå med 150.000 kronor till styrelseordföranden och 100.000 kronor till vardera ordinarie extern styrelseledamot som ej är anställd i bolaget, innebärande att totalt 250.000 kronor ska utgå.

Beslöts att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska omvälja Anders Olsson, Finn Johnsson och Björn Hedberg som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Finn Johnsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor valdes den auktoriserade revisorn Johan Kaijser. 

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB