Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Stämmokommuniké: Factum blir Cassandra Oil

2012-03-12

 

Stämman beslutade i enlighet med samtliga framlagda förslag, innebärande i huvudsak följande.

  • Factum Holding förvärvar samtliga aktier i Cassandra Oil AB genom en apportemission. Factum Holding ändrar firman till Cassandra Oil AB och verksamhetsföremålet till att avse att ”direkt eller indirekt via dotter­bolag, intresse­bolag eller under andra samarbetsformer prospek­tera efter, bygga ut och producera olja, gas och metaller samt andra naturresurser, samt bedriva därmed förenlig verk­samhet”.
  • Till nya styrelseledamöter valdes Magnus Nordin, Johan Thorell, Eric Hasselqvist och Björn Hedberg. Erik Nerpin kvarstår som styrelseordförande. Patrik Olsson och Christophe Chenin lämnade därmed styrelsen. Cassandra Oil AB:s nuvarande VD Per Laine blir VD i Factum Holding.
  • Factum Holding säljer det helägda dotterbolaget Factum Electronics AB till huvudägaren Paradise Digital & Co Ltd för en köpeskilling om 3 MSEK. Försäljningen föregås av en nyemission av 300.000 aktier i Factum Holding till Paradise Digital & Co Ltd till kurs 3 SEK per aktie.
  • Factum Holding delar ut samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Rentunder Holding AB och Blasieholmen Investment Group AB.
  • Factum Holding kommer, med stöd av det bemyndigande som stämman beslutade om, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för de som är aktieägare i Factum Holding före apportförvärvet av Cassandra Oil.

Genomförande

Stämmans beslut kommer att implementeras i olika steg. I första steget genomförs den riktade nyemissionen av 300.000 aktier. Därefter kommer styrelsen, i enlighet med stämmans bemyndigande, att besluta om avstämningsdagar för rätten att erhålla utdelning av aktierna i Rentunder Holding AB och Blasieholmen Investment Group AB samt att delta i företrädesemissionen. Rätten att erhålla utdelning beräknas avskiljas från aktien under vecka 12 med avstämningsdag under vecka 13. Slutligen verkställs apportemissionen av Cassandra Oil AB. Utdelningen av aktierna i Rentunder Holding AB och Blasieholmen Investment Group AB kommer att verkställas samtidigt med apportemissionen.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Nerpin

Styrelseordförande

Factum Electronics Holding AB u f ä Cassandra Oil AB

Tel 070 620 73 59

 

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB