Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oils nyemission avslutad

2012-05-07

 

Vid den extra bolagsstämman i Cassandra Oil AB (då med firman Factum Electronics Holding AB) den 9 mars 2012 beslutades att förvärva Cassandra Oil Technology AB (då med firman Cassandra Oil AB) genom en apportemission samt att avyttra den tidigare verksamheten. 

Bolagsstämman bemyndigade även styrelsen att, som ett led i omstruktureringen och verksamhetsförändringen, besluta om en nyemission med företrädesrätt för dem som var aktieägare innan apportförvärvet av Cassandra Oil AB.  Nyemissionen omfattade högst 1.010.766 aktier till en emissionskurs av 8,20 SEK per aktie.

Nyemissionen har fulltecknats. Av de 1.010.766 aktierna tecknades 993.778 aktier – 98,3 procent – med stöd av företrädesrätt. Därutöver tecknades 684.383 aktier utan företrädesrätt. Nyemissionen blev således övertecknad med ca 68 procent. Nyemissionen tillför Cassandra Oil ca 8,3 MSEK före emissionskostnader.

Efter registrering av nyemissionen kommer Cassandra Oils aktiekapital att uppgå till 26.371.780 SEK fördelat på 26.371.780 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om en SEK. De nyemitterade aktierna i nyemissionen utgör ca 3,8 procent av aktiekapitalet. 
 
Hemsida, rapportdatum m m
Cassandra Oils hemsida www.cassandraoil.com kommer att tas i bruk denna vecka. I samband med offentliggörandet av hemsidan kommer Cassandra Oil att informera om datum för kommande delårsrapporter och årsstämma m m.
 

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
070 620 73 59

 

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB