Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB; Kallelse till årsstämma

2012-06-01

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2012, kl. 14.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 juni 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 25 juni 2012 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, per telefon 021-49 53 220 eller per e-mail jonas.bark@cassandraoil.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 juni 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Beslut om ändringar i bolagsordningen.
 15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
 16. Övriga frågor.
 17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår följande:

Omval av den styrelse som valdes vid den extra bolagsstämman den 9 mars 2012, sålunda Erik Nerpin (ordförande), Björn Hedberg, Magnus Nordin, Eric Hasselqvist och Johan Thorell.

Årligt styrelsearvode om sammantaget 550 TSEK, varav ordföranden 150 TSEK och övriga ledamöter 100 TSEK vardera.

Omval av PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapital och antal aktier höjs till att avse följande. Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 20.000.000 SEK och högst 80.000.000 SEK. Antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000.

Nuvarande aktiekapital uppgår till 26.371.780 SEK fördelat på 26.371.780 aktier. Aktiens kvotvärde är en (1) SEK.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier.

Handlingar till stämman
Handlingar inför årsstämman kommer senast från och med den 8 juni 2012 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.cassandraoil.se, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2012

CASSANDRA OIL AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin
Styrelseordförande
070 – 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB