Hem
Stäng X

Kallelse till årsstämma 2022

2022-05-19

Cassandra AB; kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Cassandra AB (publ), 556526-6516 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 juni 2022, kl 09.00 på Cecil, Norrlandgatan 10, 1 tr, i Stockholm.

Anmälan m m 

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken  den 6 juni 2022, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 9 juni 2022 per post på adress Cassandra AB, Box 30078, 104 25 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@cassandraoil.comVid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 juni 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast  den 8 juni  2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Totalt finns det 147 381 669 st aktier och lika många röster i Bolaget.

För att läsa hela texten klicka här

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB