Hem
Stäng X

Kallelse till årsstämma 2023

2023-05-31

 

Cassandra AB; kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Cassandra AB (publ), 556526-6516 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2023, kl. 10:00 på restaurang Ai Ramen Kita, Tegeluddsvägen 1, 115 41 Stockholm.

Anmälan m m 

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 juni 2023, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 20 juni 2023 per post på adress Cassandra AB, Box 30078, 104 25 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@cassandraoil.comVid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 27 juni 2023 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Totalt finns det 148 447 369 st aktier och lika många röster i Bolaget.

För att läsa hela texten klicka här

För att ladda ned fullmaktsformulär klicka här

För att se årsredovisning klicka här

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB