Hem
Stäng X

Kommuniké från årsstämman

2022-06-16

Kommuniké från bolagsstämma 

Cassandra  AB (publ) (”Bolaget”) höll årsstämma i Stockholm den 16 juni 2022 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2021. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2021.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att omvälja Björn Hedberg och Anders Olsson som ledamöter, samt att välja Carolina Carlsson som ledamot, i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Björn Hedberg valdes till styrelsens ordförande. Till revisor valdes Stefan Sahlin. Beslöts vidare att styrelsearvode skulle utgå med 150.000 kronor till styrelseordföranden och 100.000 kronor till vardera ordinarie extern styrelseledamot som ej är anställd i bolaget, innebärande att totalt 250.000 kronor ska utgå. Beslöts att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd räkning. Stämman tackade avgående ordförande och styrelseledamot Finn Johnsson för mångårigt styrelsearbete i Bolaget.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om och genomföra nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med betalning kontant, genom apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om försäljning av verksamheten. 

För ytterligare information, kontakta Anders Olsson, VD Cassandra AB,
tel: +46 761 63 21 00 

 

pdf fil av kommuniké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB