Hem
Stäng X

Kommuniké från bolagsstämma 2023

2023-07-06

Cassandra  AB (publ) (”Bolaget”) höll årsstämma i Stockholm den 27 juni 2023 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2022. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2022.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att omvälja Anders Olsson, Björn Hedberg och Carolina Carlsson som ledamöter, i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Björn Hedberg valdes till styrelsens ordförande. Till revisor valdes Stefan Sahlin. Beslöts vidare att styrelsearvode skulle utgå med 150.000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till vardera ordinarie extern styrelseledamot som ej är anställd i bolaget, innebärande att totalt 350 000 kronor ska utgå. Beslöts att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om och genomföra nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med betalning kontant, genom apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om att återköpa delar av verksamheten.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om frivillig likvidation av Bolaget. Styrelsen bemyndigades likväl att föreslå likvidator till Bolagsverket. Slutligen beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen, och att sådan ändring enbart kommer att ske om styrelsen avser att besluta om frivillig likvidation av Bolaget.

För att läsa PDF version klicka här

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB